Odborné poradenství

Vytvoříme pro Vaši firmu individuální strategii, která bude mít v součinnosti s našimi zkušenostmi a zvolením optimálního postupu při celním řízení, který vaší společnosti ušetří mnoho výdajů, času za prostoje obchodních zásilek a práce vnitropodnikového deklaranta.

Jsme připraveni vaše zboží celně zařadit správně, vaše zásilky projednat na celním úřadu a zbavit vás nepříjemností, které vznikají při komunikaci s celními úřady.
Režim vývozu
Propuštění zboží do režimu vývozu zahrnuje uplatnění obchodně politických opatření na vývoz zboží a dalších vývozních formalit, pokud jsou stanoveny právními předpisy. Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo režimu vývozu lze podat u kteréhokoliv celního úřadu, nestanoví-li zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva jinak. U zboží nepodléhající zákazům ani omezením a zboží, jehož hodnota na jednu zásilku a deklaranta nepřesahuje 3000 ECU, může být celní prohlášení podáno u celního úřadu výstupu.

Od 1.5.2004 se celní řízení provádí podle NAŘ ÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
Vývozní celní prohlášení
Článek 279
Formality, které je nutno splnit u celního úřadu vývozu podle článku 792, mohou být zjednodušeny podle této kapitoly.
Na tuto kapitolu se použijí články 793 a 796.
Článek 792
Aniž je dotčen článek 207, použijí se v případech, kdy se vývozní celní prohlášení podává na podkladě jednotného správního dokladu, výtisky 1, 2 a 3. Celní úřad, u kterého je vývozní celní prohlášení podáno (vývozní celní úřad), opatří svým razítkem kolonku A a případně vyplní kolonku D. Po propuštění zboží si ponechá výtisk 1, výtisk 2 zašle statistickému úřadu členského státu, ve kterém se nachází vývozní celní úřad, a výtisk 3 vrátí zúčastněné osobě.
Článek 280
Celní úřad může na žádost deklaranta přijmout vývozní celní prohlášení, v nichž chybí některé z údajů uvedených v příloze 37, jestliže obsahují alespoň údaje v kolonkách 1 (první pododdíl), 2, 14, 17, 31, 38, 44 a 54 jednotného správního dokladu a
- u zboží, které podléhá vývoznímu clu nebo na které se vztahuje jiné opatření stanovené v rámci společné zemědělské politiky, všechny údaje, které umožňují správné uložení cla nebo provádění uvedených opatření;
- veškeré ostatní údaje, které jsou považovány za nezbytné ke ztotožnění zboží, k použití předpisů o vývozu a ke stanovení výše jistoty, jejímž poskytnutím může být vývoz zboží podmíněn.
Zjednodušené celní prohlášení
Článek 282
1. Deklarantovi se na písemnou žádost, která obsahuje všechny údaje nezbytné k udělení povolení, povolí, aby za podmínek a podle pravidel uvedených v článcích 261 a 262 použitých přiměřeně podal při předložení zboží k celnímu řízení vývozní celní prohlášení ve zjednodušené formě. 2. Aniž je dotčen článek 288, skládá se zjednodušené celní prohlášení z neúplně vyplněného jednotného správního dokladu, který obsahuje alespoň údaje nezbytné ke ztotožnění zboží. Ustanovení čl. 280 odst. 3 a 4 se použijí přiměřeně.
Místní celní řízení
Článek 283
Místní celní řízení se udělí za podmínek a podle pravidel uvedených v článku 284 každé osobě (dále jen „schválený vývozce“), která si přeje provést vývozní formality ve svých prostorách nebo na jiném místě určeném nebo schváleném celními orgány.
Článek 288
1. Členské státy mohou povolit použití určitého obchodního nebo správního dokladu nebo jakéhokoli jiného nosiče dat namísto jednotného správního dokladu, jestliže celý vývoz probíhá na území téhož členského státu nebo jestliže tuto možnost stanoví dohody správních orgánů dotyčných členských států.
2. Doklady nebo nosiče dat uvedené v odstavci 1 musí obsahovat údaje nezbytné ke ztotožnění zboží a některou z poznámek uvedených v čl. 280 odst. 3 a musí být provázeny žádostí o vývoz.
Pokud to okolnosti umožňují, mohou celní orgány povolit, aby tato žádost byla nahrazena obecnou žádostí, která se vztahuje na všechen vývoz zboží provedený v určitém období. Odkaz na povolení udělené na základě této obecné žádosti se uvádí na obchodní nebo správní doklad nebo na jiný nosič dat.
3. Obchodní nebo správní doklad prokazuje skutečnost, že zboží opustilo celní území Společenství, stejně jako výtisk 3 jednotného správního dokladu. Při použití jiných nosičů dat stanoví podrobnosti potvrzení výstupu z celního území Společenství případně dohoda mezi správními orgány dotyčných členských států.


Celní prohlášení musí být podáno způsobem a ve formě stanovené celními předpisy a musí být doloženo všemi doklady, které jsou dle právních předpisů k rozhodnutí o propuštění zboží do režimu vývozu potřebné.
Deklarantem, tj. osobou, která podává celní prohlášení vlastním jménem, nebo osobou, jejímž jménem bylo celní prohlášení učiněno, může být pouze česká osoba (mající na území EU bydliště nebo sídlo). Celní úřad přijme celní prohlášení od zahraniční osoby pouze výjimečně, jedná-li se o příležitostný vývoz a považuje-li to celní úřad za oprávněné.
Celní úřad přijme celní prohlášení pouze tehdy, je-li podáno ve stanovené formě a doloženo předepsanými doklady. V opačném případě stanoví lhůtu k odstranění nedostatků, popř. k doložení dokladů. Nejsou-li ve stanovené lhůtě nedostatky odstraněny či doklady předloženy, je podané celní prohlášení neplatné.
České zboží, které bylo navrženo k propuštění do režimu vývozu, je pod celním dohledem od okamžiku přijetí celního prohlášení až do okamžiku, dokud nevystoupí z Evropské unie, nebo není pod přímým dohledem celních orgánů zničeno, nebo dokud není platnost celního prohlášení zrušena. Zboží, které je pod celním dohledem, mohou celní orgány kdykoliv kontrolovat, stejně jako doklady vztahující se k tomuto zboží (celní kontrola).
Přijme-li celní úřad celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu, je oprávněn kontrolovat všechny doklady vztahující se ke zboží, kontrolovat zboží, popř. odebírat vzorky, požadovat od deklaranta potřebná vysvětlení a doklady potvrzující správnost údajů uvedených v celním prohlášení. Platí zásada, že osoby, u nichž se provádí celní dohled, jsou povinny strpět úkony nezbytné k provedení celního dohledu a poskytovat celním orgánům nezbytnou součinnost.

V případech stanovených zvláštními právními předpisy musí být celní prohlášení doloženo doklady potřebnými k propuštění zboží do režimu vývozu. Jedná se např. o:
licence dle vyhlášky č. 560/1991 Sb. ve znění vyhlášek č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 173/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.
veterinární osvědčení vydané nejvýše tři dny před odesláním zboží a povolení vydané Státní veterinární správou dle zákona č. 87/1987 Sb. a příslušných podzákonných předpisů
rostlinolékařská osvědčení dle zákona č. 61/1964 Sb. a příslušných podzákonných předpisů
osvědčení vydávaná organizacemi pověřenými Ministerstvem kultury ČR, jedná-li se o vývoz předmětů kulturní hodnoty dle zákona č. 71/1994 Sb.
licence na vývoz vojenského materiálu dle zákona č. 38/1994 Sb., a vyhlášky č. 89/1994 Sb.
souhlas Ministerstva životního prostředí ČR s vývozem nebezpečných odpadů dle příslušných právních předpisů upravujících problematiku odpadů apod.