Odborné poradenství

Vytvoříme pro Vaši firmu individuální strategii, bezkonkureční zázemí, progresivitu a prosperitu. Zvolením oprimálního postupu ještě před samotným celním řízením, využitím našeho technického zázemí, ušetří mnoho zbytečných výdajů a času při procedurách sdamotného celního řízení.

Jsme připraveni poradit, na vyžádání zařadit vaše zboží do správné podpoložky celního sazebníku. Jsme připraveni vaše zásilky projednat na celním úřadu kdekoliv v Praze, včetně Celního úřadu Praha 10, Celního úřadu Praha - Ruzyně,  Detašovaného pracoviště odd.23 Celní - poštovní styk a zbavit vás zbytečných nepříjemností, vznikající při neznalosti celních předpisů a pravidel České republiky a Evropské unie při vlastním projednávání.

 

 

 

 

Legislativa

 Právní předpisy EU

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie /DA/
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie /IA/
 • Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/341, kterým se doplňuje nařízení EP a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 /TDA/
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 80/2012, kterým se vydává seznam biologických a chemických látek uvedený v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1224/2011 k článkům 66 až 73 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1225/2011 k článkům 42 až 52 a článkům 57 a 58 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
 • Nařízení Komise (EHS) č. 3915/88, kterým se provádí článek 63c nařízení Rady (EHS) č. 918/83 o systému Společenství pro osvobození od cla
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního

Odkaz - http://eur-lex.europa.eu

 

Právní předpisy ČR

Zákony

 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
 • Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky
 • Zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky    
 • Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
 • Zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

Vyhlášky

 • Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
 • Vyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
 • Vyhláška č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
 • Vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
 • Vyhláška č. 287/2012 Sb., o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské Unie a v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokol o její změně   
 • Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích
 • Vyhláška č. 422/2012 Sb., o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu
 • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Nařízení Vlády ČR

 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • Nařízení vlády č. 344/2010 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení, žádosti o povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití

Odkaz: Portál veřejné správy