Intrastat

Naše firma zpracuje, případně zajistí kompletní služby ve statistickém zpracování dat v systému INTRASTAT

INTRASTAT je systém statistického zpracování dat
 - vykazování pohybu zboží mezi členskými státy EU Českému statistickému úřadu, prostřednictvím celní správy. Tyto statistické údaje se uvádí na výkazech přijetí a odeslání. Vzor zde.

Povinnost vést INTRASTAT dle
Vyhlášky 200/2004 Sb. mají firmy (zpravodajské jednotky), překročí-li jejich součet fakturovaných hodnot v běžném kalendářním roku za zboží přijaté, nebo zboží odeslané v hodnotě vyšší než osm milionů Kč. Povinnost nastává v momentě, kdy částka osm milionů je překročena a následující měsíc je firma povinna vykazovat data a vést INTRASTAT. Povinnost končí, když firma, která vykazuje, v běžném kalendářním roku celkový obrat u zboží přijetí, nebo odeslání nedosáhla této limitní výše osmi milionů Kč. V tom případě poslední výkaz odeslání, nebo přijetí probíhá za měsíc prosinec a podává se v lednu nového roku.
 

Termín pro odevzdání výkazu s údaji je 12. pracovní den po skončení referenčního období výkazování za příslušný měsíc. Nelze uvést údaje o zboží, které ještě nebylo fyzicky přijato nebo odesláno, i když už k němu byla přijata nebo odeslána faktura. Zboží, které bylo fyzicky přijato nebo odesláno v tomto měsíci, lze vykázat případně až v měsíci následujícím po měsíci skutečného přijetí nebo odeslání zboží, pokud v tomto následujícím měsíci vzniká povinnost k DPH pro dané zboží vratné obaly (např. palety, cívky), které se vrací po dodání zboží původnímu majiteli, se do Intrastatu nezaznamenávají v případech, kdy dochází k dodatečnému snížení původně fakturované ceny formou dobropisu, je třeba úpravu ceny promítnout do vykazovaných údajů pro Intrastat o hodnotách daného zboží. Pokud následné snížení ceny (dobropisu) je známo v době, kdy ještě údaje o přijatém nebo odeslaném zboží nebyly uvedeny do výkazu pro Intrastat a předány celnímu úřadu (v průběhu jednoho kalendářního měsíce došlo k přijetí nebo odeslání zboží i dobropisu), do výkazu pro Intrastat se uvádějí hodnoty zboží již snížené o vyřízený dobropis. V ostatních případech se opravy provádějí novým výkazem za měsíc, ke kterému se dobropis vztahuje zpravodajská jednotka však nemusí opravovat chybné a upřesňovat nepřesné údaje (například zohledňovat dobropisy) v již předaných výkazech pro Intrastat, jestliže hodnota všech oprav a upřesnění nečiní proti původně vykázaným údajům za příslušné sledované období více jak 100 000 Kč u údajů o fakturované nebo statistické hodnotě zboží anebo více jak 20 % u údajů o množství zboží. Překročení uvedených částek a tím vznik povinnosti opravit původní chybné nebo nepřesné údaje může být dosaženo postupně i součtem malých oprav a upřesnění, ke kterým došlo za několik měsíců a týkají se několika vykázaných transakcí, případně i různých druhů zboží dojde-li ke změně kvalitativních ukazatelů (kód zboží, stát určení, stát odeslání, stát původu, kraj původu, kraj určení, povaha transakce, dodací podmínky, druh dopravy, zvláštní číselný statistický kód, zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky) je opravu potřeba provést vždy. Stejně tak je třeba vždy opravit chybné údaje v záhlaví a zápatí dokladu dodatečně se neopravují a neruší již vykázané údaje o odeslaném nebo přijatém zboží, jestliže na základě reklamace je zboží vraceno zpět, ať už je také zpět vracena zaplacená částka za zboží nebo je zasíláno za vrácené zboží jiné náhradní. Údaje o vráceném a náhradním zboží se ale musí uvést do výkazu pro Intrastat ( podle skutečného toku zboží, s kódem transakce „“ a s původně vykázanou fakturovanou hodnotou). Stejně tak se dodatečně neopravují a neruší ve výkazu pro Intrastat údaje o zboží, za které je například z důvodů reklamace kupujícímu vrácena prodávajícím celá částka, kterou za předmětné zboží uhradil při určení statistické hodnoty při dopravě zboží poštou a letecky se postupuje takto: Při přijetí zboží přepravovaného poštou se za přímé obchodní náklady spojené s dopravou zboží mimo území České republiky považuje poštovné až na poštovní úřad určení v České republice.

Při odeslání zboží přepravovaného poštou se za přímé obchodní náklady spojené s dopravou zboží po území České republiky považují pouze náklady do místa podání zboží k mezinárodní poštovní přepravě, to je na podací poštu.
Při přijetí zboží přepravovaného letecky se za přímé obchodní náklady spojené s dopravou zboží mimo území České republiky považují náklady spojené s dodáním zboží až na letiště příletu v České republice.
Při odeslání zboží přepravovaného letecky se za přímé obchodní náklady spojené s dopravou zboží po území České republiky považují pouze náklady do místa podání zboží k mezinárodní letecké přepravě, to je na letiště odletu.